فهرست سایت
استادیار گروه مهندسی برق (سیستمهای قدرت)

زمینه های تحقیقاتی :
برنامه ریزی و بهره برداری از سیستمهای قدرت     -     دینامیک سیستم     -     مسائل بهینه سازی     -     بازار برق    -    شبکه های هوشمند

اطلاعیه ها

Copyright © 2012-2016 shahreza.ac.ir all rights reserved